Kvalitet

Prefabrikovani stubovi se proizvode na tehnološki modernoj liniji velike produktivnosti koja garantuje visoki kvalitet proizvoda i kvalitet u proizvodnji, pritom podižući na novi nivo do sada postignute standarde kvaliteta.

U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala „IMS“ razvijen je sistem kontrole u svim fazama nabavke repromatrijala, kao i tokom same proizvodnje. Visoka marka betona, sistem zaparivanja i vibriranja garantuju pouzdanost proizvoda u voćnjaku i nepromenjivost tehničkih karakteristika u periodu eksploatacije. Prefabrikovani prenapregnuti stubovi imaju visoke perfomanse – kad je u pitanju elestičnost, otpornost na visoke i niske temperature, pravilne geometrijske forme i tačnost dimenzija.

Visoke marke betona su dobijene u saradnji sa dobavljačima repromaterijala, posebno pripremljenim recepturama betona, uz upotrebu aditiva i visokokvalitetnog cementa, kao i separacije šljunka visoke čistoće. Kablovi za prednaprezanje, visokog sadržaja ugljenika, poreklom su iz Evropske Unije i kao takvi garantuju maksimalnu elastičnost i otpornost prefabrikovanog stuba prilikom ugradnje i tokom upotrebe.